سخنرانان کلیدی کنفرانس

دکتر حسین گودرزی

دکتر علیرضا رضائی

کمیته علمی کنفرانس

پروفسورحیدرعلی شایانفر

پروفسورحسین بلندی

پروفسوراصغر کشت کار

مسئولین کنفرانس

رئیس کنفرانس

دکتر حسین پوربشاش

دبیر علمی

دکتر علیرضا رضائی

دبیر اجرایی

دکتر پژمان رضائی

حامیان رسانه ای کنفرانس

حامیان علمی کنفرانس