ادامه مطلب
ادامه مطلب
مشاهده بخشنامه

سخنرانان کلیدی و کمیته علمی کنفرانس

دکتر حسین گودرزی

دکتر علیرضا رضائی

پروفسورحیدرعلی شایانفر

پروفسورحسین بلندی

پروفسوراصغر کشت کار

مسئولین کنفرانس

رئیس کنفرانس

دکتر حسین پوربشاش

دبیر علمی

دکتر علیرضا رضائی

دبیر اجرایی

دکتر پژمان رضائی

حامیان رسانه ای کنفرانس

حامیان علمی کنفرانس