زمان برگزاری کنفرانس

تاریخ های مهم کنفرانس

زمان برگزاری کنفرانس: خرداد ماه 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 فروردین ماه 1399
مهلت ثبت نام و واریز هزینه ها: 26 فروردین ماه 1399

مکان برگزاری کنفرانس

مکان برگزاری کنفرانس

مرکز  همایش های  بین  المللی  دانشگاه  شهید  بهشتی